Zasady i Warunki

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z naszej Strony Internetowej lub zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej.

1.2 Definicje i interpretacja niniejszych Warunków są określone w paragrafie 26.

2. Akceptacja

2.1 Oświadczasz i zapewniasz, że:

(a) jesteś osobą fizyczną i masz 18 lat lub więcej;

(b) masz prawo do zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy; oraz

(c) Użytkownik nie jest wykluczony z możliwości zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy na podstawie obowiązujących przepisów lub umów.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia Państwa uprawnień do wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin.

2.3 Oświadczasz i gwarantujesz, że nie zostałeś:

(a) skazany za jakiekolwiek przestępstwa komputerowe lub związane z Internetem; oraz

(b) w przeszłości nie odmówiono Ci dostępu do Produktów lub Witryny.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia Ci dostępu do naszej Strony Internetowej, jeśli uznamy taką odmowę za konieczną lub stosowną.

2.5 Złożenie Zamówienia stanowi:

(a) Twoje oświadczenie i gwarancję, że przeczytałeś uważnie i w całości niniejszy Regulamin;

(b) ofertę dokonania zakupu Zamówienia wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

(c) akceptację, że każde Potwierdzenie Zamówienia będzie sporządzone wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu; oraz

(d) Twoje zobowiązanie wobec nas do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6 Jeśli nie zgadzasz się na niniejszy Regulamin, nie wolno Ci korzystać ze Strony ani kupować Produktów.

2.7 Musisz wyraźnie wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin, aby:

(a) przesyłać informacje na naszą Stronę lub za jej pośrednictwem; lub

(b) dokonać zakupu Produktu.

2.8 Odwiedzając naszą Stronę, dokonując zakupu Produktów lub zgadzając się na niniejszy Regulamin:

(a) wyrażasz również zgodę i akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz

(b) wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się do przestrzegania naszej Polityki Akceptowalnego Użytkowania (więcej szczegółów znajdziesz w punkcie 12 poniżej).

2.9 Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu w celu wykorzystania go w przyszłości.

2.10 Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie będziesz mógł złożyć Zamówienia ani komunikować się z nami.

3. Użytkowanie osobiste

Potwierdzasz, że będziesz korzystał ze Strony internetowej w celu zakupu Produktów wyłącznie do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, jako zleceniodawca, a nie jako agent lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

4. Cena

4.1 Ceny Produktów podane na naszej Stronie internetowej zawierają koszty dostawy, ale nie zawierają żadnych opłat, podatków, ceł, opłat wyrównawczych ani podobnych opłat rządowych. ("duty unpaid and untaxed").

4.2 Wszelkie cła, opłaty, cła, podatki lub inne opłaty i deklaracje rządowe związane z importem Produktów do Adresu Dostawy będą obowiązkiem Klienta i będą przez niego ponoszone i są wyłączone z cen Produktów. W przypadku wszystkich dostaw, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dalsze koszty, za które Sprzedawca nie jest odpowiedzialny i które ponosi Klient. Do kosztów tych należą oprócz kosztów wysyłki również koszty cła lub podatku od importu, ponieważ towary są wysyłane z kraju nienależącego do UE (Chiny), a to, czy w przypadku danego produktu powstaną koszty cła, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia. Cła lub podatek od sprzedaży importowej nie są opłacane przez nas i są ponoszone przez kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane "duty unpaid and untaxed". Kupujący jest "importer of record" i jest odpowiedzialny za prawidłowe opłacenie ceł i/lub podatków importowych i musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importującego. Ponieważ przepisy dotyczące importu towarów różnią się w zależności od kraju, prosimy o sprawdzenie opłat celnych i podatku VAT od importu w danym kraju przed złożeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do pełnego sprawdzenia zgodności ze wszystkimi prawami i przepisami kraju importu po otrzymaniu towaru.

4.3 Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny Produktów, które pojawiają się na naszej Stronie Internetowej są dokładne. Jednakże, mogą wystąpić przypadki, w których mogą pojawić się błędy. Jeśli stwierdzimy, że wystąpił błąd w cenie, poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia Zamówienia po prawidłowej cenie lub anulowania Zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą lub nie otrzymasz od nas odpowiedzi, Zamówienie zostanie uznane za anulowane, a Ty otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się na ponowne potwierdzenie Zamówienia, zorganizujemy dostawę Twojego Zamówienia i obciążymy Cię lub zwrócimy Ci wszelkie kwoty, jak określono w naszym powiadomieniu skierowanym do Ciebie wkrótce po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia w formie i przy użyciu metody płatności użytej do złożenia Zamówienia.

4.4 Nie jesteśmy zobowiązani do realizacji Zamówienia, jeśli cena podana na Stronie internetowej jest nieprawidłowa (nawet po otrzymaniu przez Ciebie Potwierdzenia Zamówienia).

4.5 Ceny mogą ulegać zmianom od czasu do czasu. Zmiany takie nie będą jednak miały wpływu na żadne Zamówienie, w przypadku którego wysłano Potwierdzenie Zamówienia.

5. Składanie Zamówienia

5.1 Po złożeniu przez Ciebie Zamówienia, wszystkie Zamówienia są uzależnione od dostępności w magazynie. Jeśli posiadamy wystarczające zapasy, aby zrealizować Zamówienie, Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, które będzie stanowiło potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez nas. W przypadku trudności z dostawą lub niedostępności zapasów do realizacji Twojego Zamówienia, powiadomimy Cię o tym fakcie pocztą elektroniczną i zwrócimy Ci wszelkie płatności dokonane w związku z Zamówieniem.

5.2 Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy wydamy Ci Potwierdzenie Zamówienia i tylko w odniesieniu do Produktu(ów) zawartego(ych) w Potwierdzeniu Zamówienia. Niniejsze Warunki stanowią część Umowy i są włączone do niej z wyłączeniem wszystkich innych warunków.

5.3 Jeśli Twoje Zamówienie składa się z więcej niż jednego Produktu, Produkty mogą być dostarczone do Ciebie w oddzielnych dostawach w oddzielnych terminach.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnych Produktów z Witryny w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów lub treści z Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za usunięcie Produktu z naszej Strony lub edycję lub usunięcie jakichkolwiek materiałów lub treści z naszej Strony.

5.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub odrzucenia Zamówienia złożonego przez Ciebie w dowolnym momencie (nawet po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia). Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za anulowanie lub odmowę przyjęcia Zamówienia.

5.6. Jeśli anulujemy Twoje Zamówienie po otrzymaniu płatności (nawet po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia), płatność za Zamówienie zostanie Ci w pełni zwrócona.

6. Płatność

6.1 Możesz zapłacić za Produkty korzystając z usług dowolnego Pośrednika Płatności wymienionego na naszej Stronie Internetowej.

6.2 Możesz również zapłacić za całość lub część swojego Zamówienia przy użyciu dostarczonego przez nas bonu promocyjnego. Bony promocyjne mogą być wprowadzane wyłącznie online, przy kasie.

6.3 Możemy korzystać z usług Pośredników Płatności w celu przetwarzania wszelkich płatności pomiędzy Tobą a nami. Wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez nas dokumentów i informacji o Państwu Pośrednikom Płatności, w tym dokumentów i informacji zawierających Państwa dane osobowe.

6.4 Nie jesteśmy regulowanym procesorem płatniczym ani operatorem usług pieniężnych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub problemy z płatnościami spowodowane przez Pośredników Płatniczych.

6.5 Jesteś odpowiedzialny za podanie pełnych i dokładnych informacji w procesie płatności, a wszelkie płatności muszą być dokonywane z Twoich własnych środków. Składając zamówienie potwierdzają Państwo, że:

(a) metoda płatności użyta do dokonania płatności należy do Państwa;

(b) jeśli dotyczy, jesteś prawowitym posiadaczem kuponu promocyjnego; oraz

(c) Klient posiada wystarczające środki finansowe lub zdolność kredytową do zapłaty za dane Zamówienie.

6.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione użycie przez osoby trzecie kart kredytowych, debetowych lub przedpłaconych Klienta, nawet jeśli zgłoszono ich kradzież. Możemy poinformować wszelkie właściwe organy (w tym biura informacji kredytowej) o wszelkich nieuczciwych płatnościach lub innych bezprawnych działaniach.

6.7. Użytkownik nie będzie:

(a) dokonywać ani próbować dokonywać jakichkolwiek obciążeń zwrotnych w odniesieniu do jakichkolwiek płatności dokonanych przez Ciebie za Produkty; ani

(b) cofać jakichkolwiek płatności dokonanych przez Ciebie w odniesieniu do Produktów.

6.8 Klient w pełni zabezpieczy nas i będzie nas zabezpieczał przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek zwrotów lub cofnięć płatności dokonanych przez Klienta oraz wszelkich strat, kosztów, odpowiedzialności lub wydatków poniesionych przez nas w wyniku lub w związku z takimi zwrotami lub cofnięciami.

7. Dostawa

7.1 Naszym celem jest dostarczenie Ci Zamówienia na adres dostawy podany podczas składania Zamówienia.

7.2 Po przyjęciu Zamówienia do realizacji podamy przewidywaną datę dostawy.

7.3 Możemy Cię powiadomić, jeśli spodziewamy się, że nie będziemy w stanie dotrzymać Szacowanej Daty Dostawy, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie, w zakresie dozwolonym przez prawo.

7.4 Możemy nie być w stanie dostarczyć Produktów do niektórych lokalizacji. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i zorganizujemy anulowanie i zwrot kosztów Zamówienia lub dostarczenie Zamówienia na inny Adres Dostawy potwierdzony przez Ciebie.

7.5 Wszelkie ryzyko związane z Produktem przechodzi na Ciebie z chwilą dostarczenia go na Adres Dostawy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa opóźnia się z powodu naruszenia Twoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Ryzyko przejdzie na Ciebie w dniu, w którym dostawa nastąpiłaby, gdyby nie Twoje naruszenie.

7.6 Jeśli nie jesteś dostępny, aby przyjąć dostawę lub odbiór Zamówienia, możemy zostawić Ci kartkę z instrukcjami dotyczącymi ponownej dostawy lub odbioru od przewoźnika.

7.7 Jeśli dostawa lub odbiór opóźni się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostawy lub jeśli nie przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Zamówienia od przewoźnika, możemy obciążyć Cię wszelkimi opłatami i innymi kosztami poniesionymi przez nas w związku ze zwrotem Zamówienia z powrotem do nadawcy, bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych, którymi dysponujemy.

7.8 Towary zostaną wysłane w ciągu 2-120 dni po potwierdzonym otrzymaniu płatności. Standardowy czas dostawy wynosi 20-30 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 16 tygodni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej. Właściciel nie prowadzi bezpośredniej wysyłki. Zamówienie jest wysyłane przez producenta tak szybko, jak tylko całe zamówienie znajduje się tam w magazynie.

7.9 Wszelkie cła, opłaty, cła, podatki lub inne opłaty i deklaracje rządowe związane z importem Produktów do Adresu Dostawy będą obowiązkiem Klienta i będą przez niego ponoszone i są wyłączone z cen Produktów. W przypadku wszystkich dostaw, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dalsze koszty, za które Sprzedawca nie jest odpowiedzialny i które ponosi Klient. Do kosztów tych należą oprócz kosztów wysyłki również koszty cła lub podatku od importu, ponieważ towary są wysyłane z kraju nienależącego do UE (Chiny), a to, czy w przypadku danego produktu powstaną koszty cła, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia. Cła lub podatek od sprzedaży importowej nie są opłacane przez nas i są ponoszone przez kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane "duty unpaid and untaxed". Kupujący jest "importer of record" i jest odpowiedzialny za prawidłowe opłacenie ceł i/lub podatków importowych i musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importującego. Ponieważ przepisy dotyczące importu towarów różnią się w zależności od kraju, prosimy o sprawdzenie opłat celnych i podatku VAT od importu w danym kraju przed złożeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do pełnego sprawdzenia zgodności ze wszystkimi prawami i przepisami kraju importu po otrzymaniu towaru.

8. Anulowanie lub zmiana Zamówienia

8.1 Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, możesz je anulować lub zmienić, wysyłając do nas wiadomość e-mail.

8.2 Po zapakowaniu Zamówienia nie można go anulować ani zmienić, a Zamówienie musi zostać zwrócone do nas zgodnie z punktem 10 poniżej. Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, może wystąpić dłuższy czas tranzytu, na który nie mamy wpływu. Jeśli produkt(y) jest(są) już w drodze do Ciebie, anulowanie zamówienia nie jest możliwe. Proszę poczekać, aż otrzymasz towar i odesłać go do nas. Oczywiście, możesz nas poinformować o rezygnacji z zamówienia z wyprzedzeniem. Aby zagwarantować Państwu możliwie najszybszy zwrot, prosimy o przesłanie potwierdzenia wysyłki. Wcześniejszy zwrot jest możliwy najwcześniej po 16 tygodniach od otrzymania zamówienia, jeśli towar nie zostanie odebrany.

8.3 Ponieważ pracujemy z całkowicie zautomatyzowanym systemem, zamówienia są inicjowane natychmiast po ich złożeniu. Dlatego niestety nie jesteśmy w stanie przerwać procesu wysyłki aż do momentu dostawy, dlatego zwrot pieniędzy przed otrzymaniem towaru jest możliwy tylko do 24h po złożeniu zamówienia.

9. Wadliwe Produkty

9.1 Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby spełnić jakiekolwiek szczególne wymagania, które możesz mieć.

9.2 Wszystkie opisy Produktów, informacje i materiały zamieszczone na Stronie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub w inny sposób.

9.3 Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego Produktu, który otrzymasz.

9.4 Jeśli otrzymany przez Ciebie Produkt jest wadliwy, możesz wysłać nam wiadomość e-mail z informacją o Produkcie, który ma zostać zwrócony oraz zdjęciem wadliwego Produktu.

9.5 Możesz zwrócić nam Produkt zgodnie z punktem 10.

9.6 Zbadamy Produkt po jego otrzymaniu. Nasz czas realizacji zależy od Zamówienia.

9.7 Wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, jeśli będziemy przekonani, że Produkt jest wadliwy.

9.8 Nasza wyłączna odpowiedzialność wobec Ciebie w odniesieniu do wadliwych Produktów polega na tym, że (według naszego wyłącznego uznania):

(a) wymiana Produktu i pokrycie kosztów dostawy Produktów na Adres Dostawy, w związku z czym musisz zwrócić nam wadliwy Produkt, a my następnie dostarczymy Ci Produkt zastępczy na Adres Dostawy; lub

(b) zapłacimy Ci kwotę równą cenie Produktu i odesłania do nas wadliwego Produktu. Kwotę tę zapłacimy Ci poprzez wpłatę na konto, z którego otrzymaliśmy płatność, przy użyciu tej samej metody płatności.

9.9 Jeśli stwierdzimy, że Produkt nie jest wadliwy, możemy według naszego uznania podjąć decyzję o nie zwracaniu Ci pieniędzy za Produkt i możemy zażądać od Ciebie pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów serwisowych, obciążając nimi formę płatności użytą do złożenia Zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z niniejszego punktu, w zakresie dozwolonym przez prawo.

10. Zwroty i Refundacje

10.1 Nasza Polityka Zwrotów stanowi część niniejszych Warunków, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej Strony i korzystać z niej.

10.2 Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego Zamówienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją o Produkcie, który ma zostać zwrócony i zwrócić nam Produkt. Okres na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięliście w posiadanie ostatni towar.

10.3 Koszty i koszty przesyłki zwrotnej pokrywa i opłaca Klient.

10.4 Produkt musi zostać przez nas otrzymany, aby Klient był uprawniony do zwrotu pieniędzy. Sprawdzimy zwrócony Produkt po jego otrzymaniu.

10.5 Upewnisz się, że Produkt zostanie wysłany do nas w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez Ciebie i będzie odpowiednio zapakowany. Produkt musi być nieużywany, metki nie mogą być naruszone, a Produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Jeśli Produkt zostanie zwrócony do nas w nieodpowiednim stanie, zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu Produktu.

10.6 Nasz czas realizacji zwrotu zależy od Zamówienia.

10.7 Jeśli będziemy zadowoleni ze stanu zwróconego Produktu, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail zatwierdzającą zwrot. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w krótkim czasie na podstawie formy płatności użytej do złożenia Zamówienia, po wysłaniu przez nas powiadomienia o zatwierdzeniu zwrotu.

10.8 Odstąpienie od umowy jest zakończone w momencie otrzymania przez nas fizycznych towarów.

10.9 Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, może wystąpić dłuższy czas tranzytu, na który nie mamy wpływu. Jeśli produkt(y) jest(są) już w drodze do Ciebie, anulowanie zamówienia nie jest możliwe. Proszę poczekać do momentu otrzymania towaru i odesłania go do nas. Oczywiście, możesz nas poinformować o rezygnacji z zamówienia z wyprzedzeniem. Aby zagwarantować Państwu możliwie najszybszy zwrot, prosimy o przesłanie potwierdzenia wysyłki. Wcześniejszy zwrot jest możliwy najwcześniej 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli towar nie zostanie odebrany.

11. Vouchery

11.1 Możesz korzystać z naszych kuponów promocyjnych lub zniżek podczas dokonywania płatności za Produkty na Stronie Internetowej.

11.2 Aby zrealizować kupon lub zastosować zniżkę, kod kuponu lub zniżki musi zostać wprowadzony na stronie realizacji Zamówienia.

11.3 Po wprowadzeniu i zastosowaniu kodu bonu lub kodu rabatowego, bon lub rabat zostanie uwzględniony w całkowitej wartości Zamówienia w kasie.

12.4 W ramach jednego Zamówienia można zrealizować lub wykorzystać tylko jeden kupon promocyjny lub rabat.

11.5. Środki z bonu promocyjnego nie są oprocentowane ani nie mają wartości pieniężnej.

11.6 Jeśli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do realizacji Zamówienia, różnicę możesz dopłacić za pomocą odrębnej metody płatności dostępnej na Stronie Internetowej.

11.7 Jeśli wykorzystasz bon promocyjny na Zamówienie, które zostało zwrócone, nie otrzymasz zwrotu wartości bonu promocyjnego. Jeśli jednak dokonałeś częściowej zapłaty z wykorzystaniem odrębnej formy płatności, ta część może zostać zwrócona.

12. Dopuszczalne użytkowanie

12.1 Nie wolno Ci ("Czyny zabronione"):

(a) korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób ani podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować uszkodzenie Witryny lub pogorszenie jej wydajności, dostępności lub osiągalności;

(b) korzystania z naszej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;

(c) korzystania z naszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są połączone z) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, programów typu rootkit lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego;

(d) prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym scrapbookingu, eksploracji danych, ekstrakcji danych lub zbierania danych) na naszej Stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(e) uzyskiwania dostępu lub innej interakcji z naszą Witryną za pomocą robotów, pająków lub innych zautomatyzowanych środków;

(f) naruszać dyrektyw określonych w pliku robots.txt dla naszej Witryny;

(g) wykorzystywać danych zebranych z naszej Witryny do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych (w tym e-mail marketingu, SMS marketingu, telemarketingu lub bezpośredniej korespondencji);

(h) wykorzystywać danych zebranych z naszej Witryny do kontaktowania się z osobami, firmami lub innymi osobami lub podmiotami;

(i) używać lub kierować Witryny do interakcji z jakimikolwiek urządzeniami, chyba że użytkownik został do tego wyraźnie upoważniony;

(j) korzystania z jakiejkolwiek infrastruktury Witryny, bezpośrednio lub pośrednio, w celu inicjowania, propagowania, uczestniczenia, kierowania lub podejmowania prób ataków, hakowania lub wysyłania wiadomości o nasyceniu pasma, złośliwych lub potencjalnie szkodliwych wiadomości sieciowych do jakiegokolwiek urządzenia, niezależnie od tego, czy jest ono naszą własnością, czy nie;

(k) bezpośrednio lub pośrednio, kopiować, publikować, modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób podejmować jakichkolwiek prób uzyskania lub dostępu do struktury lub kodu źródłowego z Witryny (czy to w celu tworzenia dzieł pochodnych kodu źródłowego, lub w inny sposób);

(l) wykorzystywać lub uzyskiwać dostępu do Witryny w celu stworzenia podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi, ani ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek analiz porównawczych lub analiz porównawczych dotyczących Produktów;

(m) sprzedawać, cedować, sublicencjonować, przekazywać, dystrybuować lub dzierżawić dostępu użytkownika do Strony internetowej;

(o) udostępniać Witryny internetowej osobom trzecim za pośrednictwem prywatnej sieci komputerowej;

(p) edytować lub w inny sposób modyfikować treści lub papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub skopiowanych z naszej Witryny w jakikolwiek sposób;

(q) korzystania z Witryny w sposób zabroniony przez jakiekolwiek prawa lub przepisy, które mają zastosowanie do korzystania z Witryny;

(r) składanie bezprawnych zapytań lub składanie bezprawnych Zamówień; lub

(s) składania Zamówień o charakterze spekulacyjnym, fałszywym lub oszukańczym.

12.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie odpowiedzialny wobec nas za wszelkie szkody, straty, zobowiązania, koszty lub wydatki, które poniesiemy, a które wynikają z lub są związane z jakimkolwiek Działaniem Zakazanym wykonanym lub dozwolonym przez Użytkownika.

12.3 Klient zobowiązuje się powiadomić nas tak szybko, jak to będzie możliwe, po uzyskaniu informacji o jakiejkolwiek osobie wykonującej Zabronione Działanie. Klient udzieli nam uzasadnionej pomocy w związku z wszelkimi dochodzeniami, które możemy przeprowadzić w wyniku informacji dostarczonych przez Klienta w tym zakresie.

12.4 Klient musi zapewnić, że wszystkie informacje, które przekazuje nam za pośrednictwem naszej Strony lub w związku z naszą Stroną lub Produktami:

(a) są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz nie wprowadzają w błąd;

(b) są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami;

(c) nie narusza prywatności, ochrony danych osobowych, poufności lub praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby; oraz

(d) nie jest obraźliwa, obelżywa, pornograficzna, oszczercza, nierzetelna, wprowadzająca w błąd, nielegalna lub w inny sposób niewłaściwa.

12.5 Użytkownik bezzwłocznie dostarczy wszelkie dokumenty lub inne informacje, których zażądamy w celu weryfikacji jego tożsamości. Będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie informacje, które nam podasz, tak aby wszystkie Twoje dane z nami były kompletne i dokładne przez cały czas.

12.6 Musisz przestrzegać, a Twoim wyłącznym obowiązkiem jest zapewnienie, że przestrzegasz, wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do korzystania z Witryny, niezależnie od tego, czy są one oparte na kraju zamieszkania, miejscu, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, czy też w inny sposób.

12.7 Prosimy o przesłanie nam e-mailem informacji o wszelkich materiałach lub działaniach na naszej Stronie, które naruszają niniejszy Regulamin.

13. Powiązania z Witryną

13.1 Linki z naszej Witryny do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie są dostarczane wyłącznie dla Twojej informacji. Linki do innych stron internetowych i zasobów z naszej Witryny nie powinny być interpretowane jako, i nie są, rekomendacje lub zatwierdzenie przez nas tych połączonych stron lub zasobów, lub jakichkolwiek informacji uzyskanych z nich.

13.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie mamy prawa ani kontroli nad zawartością innych stron internetowych i zasobów, do których prowadzą linki z naszej Strony lub do których odsyłają linki na naszej Stronie.

13.3 Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta.

13.4 Nie wolno zamieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takie nie istnieją.

13.5 Nie wolno umieszczać linków do naszej Strony na stronach, które nie należą do Państwa.

13.6 Nasza Strona nie może być umieszczona w ramce na innej stronie internetowej, ani nie wolno tworzyć linków do żadnej części naszej Strony innej niż strona główna.

13.7 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

13.8 Strona internetowa, na której znajduje się link, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszej polityce dotyczącej dopuszczalnego użytkowania (patrz punkt 12 powyżej).

13.9 Prosimy o kontakt w celu uzyskania naszej uprzedniej zgody na wszelkie linki do naszej Strony, które nie są zgodne z niniejszym punktem 13.

14. Prawa własności intelektualnej

14.1 Kod, struktura i organizacja Witryny są chronione prawami własności intelektualnej.

14.2 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Witryny, jej zawartości i materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione przez odpowiednie prawa i traktaty na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

14.3 Możesz korzystać z Witryny i wszystkich treści na niej zawartych wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami. Treści zawarte na Stronie obejmują treści dotyczące Produktów.

14.4 Użytkownik zobowiązuje się informować nas o wszelkich podejrzeniach naruszenia praw własności intelektualnej należących do nas.

14.5 Nie wolno Państwu wykorzystywać naszych znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że są one częścią materiałów, których Państwo używają (i dokładnie reprodukują) zgodnie z postanowieniami punktu 13 powyżej.

15. Prywatność

15.1 Nasza Polityka Prywatności stanowi część niniejszych Warunków, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej Strony i korzystać z niej.

15.2 Używamy plików cookie na naszej Stronie. Używamy ich również do śledzenia sposobu, w jaki nasi Klienci preferują przeglądać naszą Stronę. Akceptując niniejszy Regulamin wyrażasz również zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie w tym celu. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

15.3 Jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe, będziemy je przetwarzać zgodnie z Twoimi instrukcjami od czasu do czasu i podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić te dane osobowe przed nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

15.4 Z wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie mają określone zabezpieczenia lub w inny sposób uzgodniono na piśmie, informacje i dokumenty powstałe w ramach sprzedaży Produktów mogą być udostępniane pomiędzy nami, a w szczególności takie informacje i dokumenty w formie elektronicznej mogą być dostępne dla wszystkich naszych pracowników, urzędników, konsultantów lub agentów.

16. Wirusy

16.1 Nie gwarantujemy, że nasza Strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

16.2 Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

16.3 Nie wolno nadużywać naszej Strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

16.4 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Strony.

16.5 Nie wolno Ci atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.

16.6 Jeśli uznamy, że naruszyłeś postanowienia niniejszego paragrafu 16, Twoje prawo do korzystania z naszej Strony i natychmiast ustanie. Możemy zgłosić każde naruszenie odpowiednim organom ścigania i zrobimy to, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

17. Odpowiedzialność

17.1 Z zastrzeżeniem punktu 17.13, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę wynikające z:

(a) treści osób trzecich lub treści użytkowników;

(b) naszych treści, a w szczególności z dokładności, kompletności lub aktualności naszych treści;

(c) Produktów, a w szczególności z jakości, obrazów, opisu lub specyfikacji, zgodności z opisem i uzasadnionej przydatności Produktów do celu;

(d) poleganie na informacjach zawartych lub funkcjach udostępnianych na, lub za pośrednictwem, niniejszego Regulaminu lub naszej Strony internetowej;

(e) niemożność uzyskania dostępu do Strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, lub dostęp jest przerwany lub częściowy, lub działa z błędami, w dowolnym czasie; oraz

(f) niewykonanie przez nas lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań, bez względu na to, czy daliśmy wcześniejsze powiadomienie, jeśli i w zakresie, w jakim to niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności pozostające poza naszą kontrolą, w tym awarię telekomunikacyjną, awarię zasilania, terroryzm, strajki paliwowe, ciężkie warunki pogodowe, awarię komputera, niespełnienie przez dostawców wymagań dotyczących dostaw, spory zbiorowe i nieobecność personelu z powodu choroby lub obrażeń, a czas na wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania, którego wykonanie jest w ten sposób dotknięte, zostanie odpowiednio przedłużony.

17.2 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie (z tytułu kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób) wynikającej z lub w związku z niniejszym Regulaminem za utratę zysków, utratę możliwości biznesowych, utratę dobrej woli, utratę przewidywanych oszczędności lub korzyści lub za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, szczególne lub wtórne, nawet jeśli taka strata lub szkoda była racjonalnie przewidywalna lub odpowiednia strona była świadoma możliwości powstania takiej straty lub szkody.

17.3 Nasza odpowiedzialność wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu (w tym z zakupu Produktów przez Ciebie od nas na podstawie niniejszego Regulaminu), lub która nie jest w inny sposób wyraźnie wyłączona na mocy niniejszego Regulaminu, będzie ograniczona do wyższej z kwot: 1000 USD lub pięciokrotności ceny zapłaconej przez Ciebie za Produkty stanowiące podstawę odpowiedzialności. Kwota tego ograniczenia odpowiedzialności zostanie pomniejszona o kwotę wszelkich niezapłaconych kwot należnych nam.

17.4 Wszelkie roszczenia którejkolwiek ze stron z tytułu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane muszą być wniesione w ciągu jednego roku od działania lub zaniechania, które rzekomo spowodowało stratę lub koszt.

17.5 Z wyjątkiem zakresu, w którym roszczenia nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo, żadne roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem nie mogą być wnoszone przez Ciebie osobiście przeciwko naszym pracownikom, urzędnikom, konsultantom lub innym przedstawicielom zaangażowanym w wykonanie odpowiednich zobowiązań.

17.6 Wszelkie oświadczenia lub gwarancje, zarówno umowne, jak i pozaumowne, oraz wszelkie gwarancje, warunki, terminy, zobowiązania i obowiązki dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju, zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub w inny sposób (w tym dorozumiane zobowiązania dotyczące zadowalającej jakości, zgodności z opisem i rozsądnej przydatności do celu) są wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

17.7 Tylko jedno roszczenie może być wniesione przeciwko nam (w tym naszym pracownikom, urzędnikom lub konsultantom) wynikające z jednego działania lub zaniechania. Jedno działanie lub zaniechanie obejmuje jedną serię powiązanych działań lub zaniechań, to samo działanie lub zaniechanie w serii powiązanych spraw lub podobne działania lub zaniechania w serii powiązanych spraw i obejmuje wszystkie roszczenia wynikające z jednej sprawy.

17.8 Ograniczenia w niniejszym paragrafie 17 mają zastosowanie do naszej łącznej odpowiedzialności wobec Kontrahenta (w tym wszelkich innych osób trzecich, wobec których ponosimy odpowiedzialność za naszą zgodą lub bez naszej zgody) w odniesieniu do jednego roszczenia, a Kontrahent i wszelkie takie inne osoby mogą wspólnie dochodzić od nas odszkodowania tylko raz w odniesieniu do tej samej straty.

17.9. Jeżeli ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w jakiejkolwiek wysokości, ograniczenie to dotyczy całości świadczenia usług lub dostawy Produktów przez nas i nie będzie istniało odrębne łączne ograniczenie odpowiedzialności mające zastosowanie do Klienta, spółek należących do grupy kapitałowej, do której należy Klient oraz wszystkich osób fizycznych wyznaczonych przez użytkownika korporacyjnego.

17.10. Jeżeli ponosimy wobec Klienta odpowiedzialność solidarną z inną stroną, będziemy zobowiązani do zapłaty Klientowi jedynie tej części, która zostanie uznana za sprawiedliwie i rozsądnie wynikającą z naszej winy. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty części, która wynika z winy innej strony, za którą ta inna strona byłaby w przeciwnym razie odpowiedzialna.

17.11 Wszelkie zobowiązania należne od nas na rzecz Klienta zostaną zmniejszone o część, za którą inna strona zostałaby uznana za odpowiedzialną, gdyby

(a) Państwo również wszczęliby postępowanie lub wystąpili z roszczeniem przeciwko tej innej stronie; lub

(b) wszczęlibyśmy postępowanie lub wnieślibyśmy roszczenie przeciwko tej drugiej stronie na podstawie Rozporządzenia o odpowiedzialności cywilnej (składki) lub podobnego prawa w jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji.

17.12. Rozważając, czy inne strony mogą być odpowiedzialne wobec Kontrahenta, nie należy brać pod uwagę niemożności egzekwowania przez Kontrahenta środków prawnych wobec innej strony z powodu przedawnienia roszczeń wobec tej strony, braku środków ze strony tej strony lub polegania przez nią na wyłączeniach lub ograniczeniach odpowiedzialności lub tego, że inna strona przestała istnieć.

17.13 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają wpływu na naszą odpowiedzialność:

(a) za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania;

(b) za oszustwo lub lekkomyślne lekceważenie obowiązków zawodowych;

(c) za wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone w jurysdykcji, której podlega dane roszczenie, w tym ograniczenia naszego prawa do ograniczenia naszej odpowiedzialności oraz

(d) w każdym innym przypadku, w celu ograniczenia naszej odpowiedzialności do kwoty niższej niż kwota minimalna, która może być wymagana w danych okolicznościach na mocy innych przepisów prawa lub regulacji dotyczących danego roszczenia, w którym to przypadku taka kwota minimalna zostanie uznana za zastępującą kwotę, która miałaby zastosowanie w innym przypadku.

17.14 Niniejsze postanowienia wyczerpują środki zaradcze w postaci odszkodowania pieniężnego dla każdej ze stron lub jakiejkolwiek strony trzeciej przeciwko którejkolwiek ze stron, wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami.

18. Odszkodowanie

18.1 Na żądanie w pełni zabezpieczysz i utrzymasz w pełnej ochronie Strony Zabezpieczone przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i stratami o jakimkolwiek charakterze, które Strony Zabezpieczone mogą ponieść w wyniku lub w związku z:

(a) jakimkolwiek istotnym naruszeniem przez Państwa postanowień niniejszego Regulaminu;

(b) wszelkie oszustwa, zaniedbania, wykroczenia lub lekkomyślnej nieostrożności w lub o swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; i

(c) Twojego korzystania z naszej Strony.

18.2 Będziemy uprawnieni do odzyskania od Ciebie wszystkich wydatków poniesionych przez nas w związku z roszczeniami odszkodowawczymi, a wszystkie takie wydatki będą płatne na żądanie.

19. Zdarzenie Siły Wyższej

19.1 Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż jeden tydzień, możemy niezwłocznie rozwiązać Regulamin za pisemnym wypowiedzeniem i bez ponoszenia odpowiedzialności innej niż zwrot zapłaconej już przez Ciebie kwoty za Produkt, który nie został dostarczony.

19.2 Zastrzegamy sobie całkowitą swobodę w wyborze rozwiązania, jakie przyjmiemy w celu pełnego wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli wystąpi Zdarzenie Siły Wyższej.

20. Zmiany

20.1 Możemy zmieniać niniejszy Regulamin od czasu do czasu. Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o większych zmianach, które naszym zdaniem mogą mieć negatywny wpływ na Ciebie. Będziemy informować o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie. Regulamin obowiązujący w danym czasie będzie miał zastosowanie do korzystania przez Ciebie z naszej Strony i wszelkich Produktów oferowanych za pośrednictwem naszej Strony.

20.2 Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek zmienionym Regulaminem, musisz zaprzestać korzystania z naszej Strony lub kupowania naszych Produktów.

20.3 Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na niniejszy Regulamin, poprosimy Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na wszelkie zmiany w Regulaminie przed pierwszym zakupem Produktów po wejściu zmiany w życie. Jeśli w określonym przez nas terminie nie wyrazisz wyraźnej zgody na zmienione Warunki, musisz zaprzestać korzystania ze Strony lub zakupu naszych Produktów.

21. Twoje naruszenie

21.1 Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy:

(a) wysłać Ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) tymczasowo zawiesić Twój dostęp do naszej Strony;

(c) zaprzestać realizacji jakiegokolwiek Zamówienia;

(d) odmówić przyjęcia jakiejkolwiek płatności od Ciebie;

(e) stałego uniemożliwienia Ci dostępu do naszej Witryny;

(f) zablokowania komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostępu do naszej Strony;

(g) skontaktowania się z dowolnym lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i zażądania od nich zablokowania dostępu do naszej Witryny; lub

(h) wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi, zarówno z powodu naruszenia umowy, jak i z innego powodu.

21.2 Jeśli zawiesimy, zabronimy lub zablokujemy Państwa dostęp do naszej Witryny lub jej części, nie wolno Państwu podejmować żadnych działań mających na celu obejście tego zawieszenia, zakazu lub zablokowania.

22. Wypowiedzenie i zawieszenie

22.1 Użytkownik może zaprzestać korzystania z Witryny Internetowej w dowolnym momencie.

22.2 Możemy zawiesić udostępnianie Witryny Internetowej w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny oraz z powiadomieniem lub bez.

22.3. Bez uszczerbku dla postanowień pkt 22.2, możemy zawiesić lub uniemożliwić dostęp Użytkownika do Witryny Internetowej, jeśli korzystanie przez Użytkownika z Witryny Internetowej spowodowałoby lub groziło spowodowaniem odpowiedzialności prawnej jakiegokolwiek rodzaju lub w inny sposób zakłóciłoby korzystanie z Witryny Internetowej przez inne osoby.

22.4. Jeśli zawiesimy lub zablokujemy dostęp Użytkownika do Witryny, postaramy się powiadomić go o tym z wyprzedzeniem. Niemniej jednak możemy, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć dostęp Użytkownika do Witryny Internetowej w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.

22.5. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna Internetowa będzie zawsze dostępna lub będzie działać nieprzerwanie. Możemy zatrzymać, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej Witryny Internetowej lub jej części z przyczyn biznesowych lub operacyjnych. Postaramy się powiadomić Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności w przypadku przerwania, zawieszenia, wycofania lub zmiany Strony.

23. Skutki wypowiedzenia

23.1 Po rozwiązaniu niniejszych Warunków wszelkie wymagania dotyczące zapewnienia obsługi klienta natychmiast ustają.

23.2 W żadnym wypadku nie będziesz mieć żadnych roszczeń wobec nas o odszkodowanie za utratę praw, utratę dobrej woli lub jakąkolwiek inną stratę po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny.

23.3 Rozwiązanie niniejszego Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla innych praw, które już powstały i nie będzie działać, aby wpłynąć na takie postanowienia niniejszego Regulaminu, które zgodnie z ich warunkami są wyrażone do działania lub do skutku po tym. Paragrafy 17 (Odpowiedzialność) i 18 (Odszkodowanie) będzie przetrwać rozwiązanie niniejszych Warunków.

24. Postanowienia ogólne

24.1 Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

24.2. Prawa, uprawnienia i środki zaradcze przewidziane w niniejszym Regulaminie są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych) łączne i nie wyłączają żadnych praw, uprawnień i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub w inny sposób.

24.3 Podwykonawstwo hostingu Strony zlecamy osobom trzecim.

24.4. Jeżeli ważność lub wykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w jakikolwiek sposób ograniczona przez obowiązujące prawo, postanowienie to będzie ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez to prawo. Nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpływa na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.

24.5 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa, uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie lub w przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub środka prawnego. Jeśli zrzekamy się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie działa to jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego postanowienia, ani jako zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia.

24.6. Wykonywanie praw stron wynikających z niniejszego Regulaminu nie jest uzależnione od zgody osób trzecich.

24.7 Niniejsze Warunki są dla naszej i Twojej korzyści i nie mają na celu przynieść korzyści ani być egzekwowane przez jakąkolwiek osobę trzecią.

25. Prawo właściwe

25.1 Niniejszy Regulamin, jego przedmiot i kształt (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Chin.

25.2 Wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami, w tym istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub rozwiązanie ich, lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub z nimi związanych, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż zarządzany przez prawo chińskie obowiązujące w momencie złożenia Zawiadomienia o arbitrażu. Prawem właściwym dla niniejszej klauzuli arbitrażowej jest prawo chińskie. Siedzibą sądu arbitrażowego są Chiny. Liczba arbitrów wynosi jeden. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

26. Interpretacja

26.1 W niniejszych Warunkach:

"Umowa" oznacza Twoje Zamówienie Produktu lub Produktów zgodnie z niniejszym Regulaminem, które akceptujemy zgodnie z punktem 4.3;

"Klient" oznacza każdą osobę fizyczną, która składa Zamówienie na Stronie Internetowej;

"Adres dostawy" oznacza adres dostawy podany w odpowiednim Zamówieniu;

"Przewidywana data dostawy" oznacza przewidywaną datę dostawy Zamówienia;

"Zdarzenie Siły Wyższej" oznacza jakiekolwiek zdarzenie lub stan rzeczy powodujące lub skutkujące niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania przez nas jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków, które jest spowodowane lub wynika z przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą, która nie była spowodowana lub w znacznym stopniu przypisywana jakiemukolwiek niedołożeniu przez nas należytej staranności w celu zapobieżenia takiemu niewykonaniu lub opóźnieniu, i obejmuje wojnę lub zagrożenie wojną; działanie siły wyższej; klęskę żywiołową lub nuklearną; zamieszki lub rozruchy społeczne; pandemię; akt terroryzmu; szkodę wyrządzoną w złych zamiarach; pożar lub powódź; zgodność z nowym prawem lub zarządzeniem organu rządowego lub sądowego; zamknięcie lotnisk lub portów; lub spór handlowy niezwiązany ze stroną, której dotyczy zdarzenie lub stan rzeczy powodujący zaprzestanie spowolnienia prac;

"Strony zwolnione z odpowiedzialności" oznaczają nas, każdą spółkę stowarzyszoną i ich odpowiednich członków zarządu, pracowników, wykonawców i przedstawicieli.

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym patenty, znaki towarowe, prawa projektowe, prawa autorskie, prawa do baz danych, tajemnice handlowe i wszelkie prawa o równoważnym charakterze;

"Zamówienie" oznacza zamówienie złożone przez Ciebie za pośrednictwem naszej Strony internetowej w celu zakupu Produktu lub Produktów od nas;

"Potwierdzenie Zamówienia" oznacza naszą wiadomość e-mail do Ciebie, w której potwierdzamy Twoje Zamówienie zgodnie z punktem 4.3;

"Pośrednik Płatności" oznacza wszelkich zewnętrznych dostawców usług przetwarzania płatności, z których korzystamy;

"Produkt" oznacza produkt oferowany na naszej Stronie internetowej;

"Witryna" oznacza stronę internetową;

"Infrastruktura Strony Internetowej" oznacza wszystkie nasze systemy (w tym kod), które ułatwiają, zapewniają lub opisują Stronę Internetową;

26.2 Odwołania do "paragrafów" dotyczą paragrafów niniejszego Regulaminu.

26.3 Nagłówki służą wyłącznie do ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację lub konstrukcję niniejszego Regulaminu.

26.4 Słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa określające płeć obejmują każdą płeć, a odniesienia do osób obejmują osobę fizyczną, firmę, korporację, firmę lub spółkę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, Strony internetowej lub Produktów, prosimy o kontakt mailowy.